image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รุ่นที่ 1
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสาวจริญญา จิระดำรง นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน โดยมีนางสาวอารยา เรืองสวัสดิ์ ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมธนาสิริ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว