image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมครู กศน. ทางไกล สะเต็มศึกษา ภาคตะวันออก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 19-21 เมษายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมครู กศน. ทางไกล สะเต็มศึกษา รุ่นที่ 1 ระดับมัธยาศึกษาตอนปลาย ครู กศน.จังหวัดชลบุรี และจังหวัฉะเชิงเทรา เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV, ETV, และ OBEC Channal ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา