image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรม ค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จำนวน 75 คน ในโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายคำนึง กลสรร ครูชำนาญการ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว