image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว จำนวน 223 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว