image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อแผนแม่บทด้านวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
วันที่ 25 มกราคม 2560 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อแผนแม่บทด้านวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ.2560-2564) โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์ด้นท์ กรุงเทพฯ