image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนเทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ
โรงเรียนเทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง อ.กบินทร์บุรี จ.สระแก้ว จำนวน 85 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว