image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
วันที่ 26 มกราคม 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนเทศบาล2(บ้านลัดกะสัง) อ.เมือง จ.สระแก้ว นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 76 คน ครู 4 คน โดยมีนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนและเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว