image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนพัฒนาและโรงเรียนบ้านโคกทหาร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชุนพัฒนา อ.เมือง จ.สระแก้ว และโรงเรียนบ้านโคกทหาร อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว