image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรม ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว ในโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด กิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม เพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้เข้าใจตนเองและผู้อื่น และตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว