image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมครู กศน. ทางไกล สะเต็มศึกษา ภาคตะวันออก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมครู กศน. ทางไกล สะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครู กศน.จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 75 คน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV, ETV, และ OBEC Channal ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว