image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู กศน. ด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน
วันที่ 29 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู กศน. ด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน ให้แก่ครู กศน. ในเขตภาคตะวันออก ซึ่งมีนายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมูลนิธิสวัสดีไทย(Forum 21) ณ โรงแรมระยองซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง