image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับ กศน. โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนนารายณ์ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ จำนวน 41 คน ครู 10 คน โดยมีนายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผอ.กศน.อ.โนนนารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้มาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันของต้นเองได้อย่างเหมาะสม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว