image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน"
วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 นางสาวสุกัญญา ศรีภูมิ และนางสาวกนกวรรณ จิปิภพ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน" เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างเจ้าหน้าที่ สทอภ. และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและประชาชนทุกระดับ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด