image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร อ.กบินทร์บุรี จ.สระแก้ว จำนวน 90 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว