image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 31 มกราคม 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 222 คน ครู 8 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่นอกห้องเรียน เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้แล้วสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว