image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนาธรรมจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 4 เมษายน 2560 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนาธรรมจังหวัดสระแก้ว เพื่อจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนาธรรมร่วมกับชุมชนจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนาธรรมจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว