image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการอบรมด้านการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ป
วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และนายอำพร ทองอาจ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการอบรมด้านการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2562 - พ.ศ 2581) เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักการและกระบวนการของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปีที่เน้นการเป็นแผนยุทธศาสตร์ 4.0 และสามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปีขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ แอททรี บูทริค โฮเทล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์