image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร
วันที่ 6 กันยายน 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (ป.5) จำนวน 89 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว