image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกให้บริการกิจกรรมการศึกษา ในโครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) อ.เมืองจ.ชลบุรี จำนวนนักเรียน 3,099 คน ครู 257 คน รวมทั้งสิ้น 3,356 คน เข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่นอกห้องเรียน เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้แล้วสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้