image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก
วันที่ 8 กันยายน 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ
โรงเรียนบ้านโนนผาสุก อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว