image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมการศึกษา ให้กับ โรงเรียนอนุบาลปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทย์ฯ ออกให้บริการกิจกรรมการศึกษา ในโครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์. กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนอนุบาลปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนนักเรียน 2,988 คน ครู 154 คน รวมทั้งสิ้น 3,142 คน เข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่นอกห้องเรียน เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้แล้วสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้