image
 
image

 

  ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา สำหรับครู กศน. ภาคตะวันออก จ.สระแก้ว
วันที่ 28-29 เมษายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 22 เมษายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา สำหรับครู กศน. ภาคตะวันออก จ.ชลบรี
วันที่ 25-26 เมษายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนเมษายน 2559
วันที่ 20 เมษายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมรับมอบรางวัล ประเภทข้าราชการดีเด่นระดับประเทศ
วันที่ 20 เมษายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมการใช้สื่อประกอบรายวิชาเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
วันที่ 19 เมษายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย
วันที่ 12 เมษายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรเรื่องพลังงานทดแทน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7,8,11 เมษายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559 วันที่ 8 เมษายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรม "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก"
วันที่ 7-8 เมษายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 7-8 เมษายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
วันที่ 6 เมษายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนเมษายน 2559
วันที่ 5 เมษายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและบุคลากรศูนย์วิทย์ ฯ อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 4-5 เมษายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร กลุ่ม ศว.ทั่วประเทศ
วันที่ 31 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันที่ 31 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2559
วันที่ 30 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกหอม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 29 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำระบบข้อมูลจากชุมชนฐานราก เพื่อพัฒนาจังหวัดสระแก้ว สู่เมืองแห่งความสุข วันที่ 26 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 23-25 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำขุ่น เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 22 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านแผนงาน งบประมาณและสารสนเทศ
วันที่ 14-18 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองเลขาธิการ กศน.
วันที่ 17 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทาตาสี
วันที่ 16 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนมีนาคม 2559
วันที่ 16 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 11 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนผาสุก เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 10 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 10 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมดูสุริยุปราคาแบบบางส่วน
วันที่ 9 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯสระแก้วเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ 8-9 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯสระแก้วจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับ กศน.อำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 5-6 มีนาคม 2559
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกับ กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์ จัดโครงการพัฒนาวิชาการ กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์ วันที่ 4 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้วต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินผาสุขและโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ วันที่ 4 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับ กศน.อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับ กศน.อำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับ กศน.เมืองสระแก้ว
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอบางละมุง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมประสานแผนกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองบอน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนเมืองไผ่
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพวงคราม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 28 มกราคม 2559
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 27 มกราคม 2559
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ ยะลา เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 26 มกราคม 2559
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต พัฒนาวิชาการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับ กศน.เมืองสระแก้ว วันที่ 23-24 มกราคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จ.จันทบุรี
วันที่ 21-22 มกราคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ วันที่ 19 มกราคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคณะผู้จัดการประกวด โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านธรรมชาติวิทยา วันที่ 18 มกราคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการประสานแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วันที่ 16 มกราคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 15 มกราคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหันทราย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 15 มกราคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนเทศบาล2 (บ้านลัดกะสัง)
วันที่ 13-14 มกราคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา
วันที่ 12 มกราคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 9 มกราคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ม.บูรพาวิทยาเขตสระแก้ว
วันที่ 7 มกราคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ วันที่ 23-24 ธันวาคม 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ โรงเรียนวัดหนองติม จ.สระแก้ว
วันที่ 22 ธันวาคม 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจิตละมุน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ วันที่ 17 ธันวาคม 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ 16-17 ธันวาคม 2558
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”
วันที่ 11 ธันวาคม 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ วันที่ 9 ธันวาคม 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ วันที่ 8 ธันวาคม 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 5 ธันวาคม 2558
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติการ
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนสุภวิทย์วังน้ำเย็นและโรงเรียนบ้านพระเพลิง วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11
วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมงานพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558
วันที่ 23 ตุลาคม 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครู/บุคลากร ในการจัดการเรียนรู้การสอนวิชาพลังงานประยุกต์
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10/2558
วันที่ 16 ตุลาคม 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ทัศนศึกษาดูการดำรงชีพของนกอ้ายงั่ว(นกงู)
วันที่ 15 ตุลาคม 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
วันที่ 6-8 ตุลาคม 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตาง้อก เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน้า 1 2 3