image
 
image

 

  ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทับลาน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 20 กันยายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้สระแก้ว 4ดี วิถีพอเพียง และพิธีลงนาม MOU การจัดทำระบบข้อมูลชุมชนจากรากฐาน
วันที่ 19 กันยายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9/2559
วันที่ 16 กันยายน 2559
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนเทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง
วันที่ 15-16 กันยายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทองและโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา
วันที่ 14 กันยายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนคลองบางแก้ว
วันที่ 12-13 กันยายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดฐานการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาสระแก้วเมืองแห่งความสุข
วันที่ 12-23 กันยายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
วันที่ 9-11 กันยายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงทดลอง วิจัย หลักสูตรนิเวศเกษตรตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฏราชกุมาร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เป็นวิทยากรโครงการเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้กับ กศน.อำเภอตาพระยา
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอเมืองตราด และกศน.อ.เขาสมิง จ.ชลบุรี
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน โดยใช้ กศน.ตำบล เป็นฐาน ครั้งที่ 3
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนบ้านวังดินสอ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน โดยใช้ กศน.ตำบล เป็นฐาน ครั้งที่ 2
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมการอบรมวิธีการลดปริมาณขยะด้วยหลักการ 1A7R
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนักบริหาร กศน.
วันที่ 27-30 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามภารกิจหลักของของกลุ่มศูนย์วิทย์
วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน โดยใช้ กศน.ตำบล เป็นฐาน ครั้งที่ 1
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนบรรหารวิทยา
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนวัดโคกอุดม
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนมิถุนายน 2559
วันที่ 22 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ในหัวข้อ “ธรรมชาติบ้านเรา” ระดับภูมิภาค
วันที่ 17 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมและอบรมเผยแพร่การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93
วันที่ 14 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ กศน.ตำบลเขาสามสิบ
วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2559
วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนของ สำนักงาน กศน.
วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
วันที่ 7 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษาให้กับ กศน.อำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอบางเลน จ.นครปฐม เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 1 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ลงสำรวจพื้นที่เตรียมจัดการเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนโดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน
วันที่ 31 พฤษภาคม 25559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ STEM Education”
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน”
วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมเผยแพร่แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการพัฒนาการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดทำระบบข้อมูลจากชุมชนฐานราก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2559
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำหนังสือสรุปเนื้อหารายวิชาบังคับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดระยอง
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายราชสุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
วันที่ 5 พฤษภาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา สำหรับครู กศน. ภาคตะวันออก จ.ระยอง วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ประจำปี 2559
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและบุคลากรศูนย์วิทย์ ฯ ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
วันที่ 28 เมษายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน2559
วันที่ 28 เมษายน 2559

หน้า 1 2 3 4