image
 
image

 

  ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกวาง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 25 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนมกราคม 60
วันที่ 25 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด
วันที่ 17-19 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนสิงห์สมุทร
วันที่ 21 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 19 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีงานวันครู ประจำปี 2560
วันที่ 16 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างเยาวชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 14 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับ กศน.อำเภอวัฒนานคร
วันที่ 12 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
วันที่ 10-11 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราชเจริญศรัทธาธรรม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 11 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว สวัดดีปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 9 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนตาพระยา
วันที่ 7-8 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี
วันที่ 5-6 มกราคม
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชำโสม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ โรงเรียนวัดบ้านนา
วันที่ 26 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับ กศน.อำเภอบางประกง
วันที่ 24-25 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนบ้านตะโก
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกน้อย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนบ้านหันทราย รุ่นที่ 2
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับ กศน.อำเภออรัญประเทศ
วันที่ 21 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการสัมมนาโครงการสนับสนุนความร่วมมือแห่งเอเชียแปชิฟิก
วันที่ 21 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนบ้านหันทราย รุ่นที่ 1
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านชุมแสง
วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนธันวาคม 2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ โรงเรียนวัดพลังช้างเผือก
วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
วันที่ 13 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว)
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนกบินทร์วิทยาและโรงเรียนอรัญประเทศ
วันที่ 6 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 5 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงและโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
วันที่ 2 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสนับสนุนนิทรรศการ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 นอกสถานที่
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมเป็นวิทยาให้ความรู้เรื่องดาว
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11/2559
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องสะเต็มศึกษา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดงาน “ร่วมพลังแห่งความภักดี”
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมส่องจันทร์วันลอยกระทง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อ
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมประสานแผนการจัดทำคำของบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น
วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทย์-คณิต ให้กับโรงเรียนพวงคราม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมประสานแผนกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
วันที่ 26 ตุลาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมงานพิธี “วันปิยมหาราช”
วันที่ 23 ตุลาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10/2559
วันที่ 20 ตุลาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 19 ตุลาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
วันที่ 14 ตุลาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม
วันที่ 14 ตุลาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 14 ตุลาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมั่ง ,โรงเรียนวัดหนองม่วง และโรงเรียนวัดสำโรง วันที่ 7 ตุลาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายชีวิตใหม่ด้วยค่านิยมไทย ให้กับสนง.คุมประพฤติจังหวัดสระแก้ววันที่ 28-30 กันยายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอุดมบรรพต เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ วันที่ 27 กันยายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครู กศน.อำเภอวารินทร์ชำราช จ.อุบลราชธานี
วันที่ 26 กันยายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ วันที่ 26 กันยายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการวันที่ 23 กันยายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกันยายน 2559
วันที่ 22 กันยายน 2559

หน้า 1 2 3 4 5