image
 
image

 

  ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดอบรมการใช้งานนิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ให้กับบุคลากร ศว.สระแก้ว
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมครู กศน. ทางไกล สะเต็มศึกษา ภาคตะวันออก ระดับประถมศึกษา
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมครู กศน. ทางไกล สะเต็มศึกษา ภาคตะวันออก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 26-28 เมษายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมร่วมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านพลังงานส่วนภูมิภาค
วันที่ 25 เมษายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมครู กศน. ทางไกล สะเต็มศึกษา ภาคตะวันออก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 19-21 เมษายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ
วันที่ 10-12 เมษายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนาธรรมจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 4 เมษายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย : วันส่งเสริม “วันรักการอ่าน”
วันที่ 2 เมษายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน"
วันที่ 30-31 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้วเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันที่ 31 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู กศน. ด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน
วันที่ 29 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านเกาะเปริด เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 28 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูโรงเรียนกรุงไทย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 27 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษาภาคฤดูร้อน
วันที่ 24 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษาสู่อาชีพสำหรับครูผู้นำ
วันที่ 20-23 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษา
วันที่ 23 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 23 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว
วันที่ 17 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านแหลมหิน เข้าศึกษาดูงาน ศว.สระแก้ว
วันที่ 16 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านเขาดิน โรงเรียนบ้านตามูล โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 16 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหนและโรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 15 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสะตือ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 14 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่วง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 13 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ งานพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 12 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนผาสุกและโรงเรียนบ้านทับใหม่ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 10 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมร่วมพลคนวิทย์ Big cleaning day
วันที่ 9 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมรับรางวัลโล่ประเภทบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559
วันที่ 4 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศ
วันที่ 2 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทัพเซียม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 1 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษาให้กับ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรนันทนาการสำหรับครูผู้นำ
วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษาให้กับ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับ โรงเรียนวัดชุมนุมสูง
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมสรุปงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้จัดการประกวด โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 60
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ รุ่นที่ 4
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่ 19
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ รุ่นที่ 3
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมการศึกษา ให้กับ โรงเรียนอนุบาลปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับ กศน. โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูแกนนำวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ รุ่นที่ 2
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 31 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
วันที่ 26 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อแผนแม่บทด้านวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
วันที่ 25 มกราคม 25

หน้า 1 2 3 4 5 6 7