image
 
image

 

  ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาด้วน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 22 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9/2560
วันที่ 21 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองผักขม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 20 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 19 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้การพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่การพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
วันที่ 18 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 15 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560
วันที่ 14 กันยายน 2560
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
วันที่ 14 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกันยายน 2560
วันที่ 14 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงโพรง (รัฐอุทิศ) เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 13 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 12 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะครูละนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช
วันที่ 10-11 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”
วันที่ 8 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสี่แยก เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 8 สิงหาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่วิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
วันที่ 7 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
วันที่ 5-6 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนพัฒนา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 5 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน. อำเภอบางประกง
วันที่ 2-3 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน. อำเภอบางประกง
วันที่ 2-3 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2
วันที่ 28-30 สิงหาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1(กบินทร์ราษฎรอำรุง) เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลจัดทำคำของบประมาณประจำปี
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมส่งนักเรียนประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2560
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่วิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนบ้านเขาตระกรุบพัฒนา
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทับลาน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมส่งนักศึกษาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
วันที่ 20 สิงหาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง info graphic เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ให้กับ กศน. อำเภอตาพระยา
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 12 สิงหาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่วิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกับมหาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแก่นักศึกษา กศน.
วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกับมหาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานแก่ครู กศน.
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษของผู้เรียนทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
วันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 27 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science show) ระดับประถมศึกษา
วันที่ 26 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับท่านวิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน.
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดเสวนาวิชาการการดำเนินงานขยายผลเกษตรธรรมชาติ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดอบรมการลดปริมาณขยะด้วยวิธีการ1A3R
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"ร่วมคิด พิชิตการเรียนรู้ มีความยั่งยืน ระดับผู้บริหาร
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานในชุมชน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับ นักศึกษา กศน. ระดับภูมิภาค
วันที่ 14 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
วันที่ 12-14 มกราคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโครงการ "สัปดาห์วันอาสาฬหบูชา”
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. และบุคลกร ในเขตภาคตะวันออก
วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมสัมมนาแนวทางประชารัฐร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชนโดยมี กศน.ตำบลเป็นฐาน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาวิชาการ สะเต็มศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต กศน. อำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนอัตรากำลังสถานศึกษา
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์สู่โรงเรียนและชุมชน
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายโครงการจัดการขยะมูลฝอยสู่ชุมชนน่าอยู่
วันที่ 24 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเตรียมงานจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนอัตรากำลังสถานศึกษา
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกติดตามผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชนโดยมี กศน.ตำบลเป็นฐาน
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนมิถุนายน 2560
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชนโดยมี กศน.ตำบลเป็นฐาน
วันที่ 18 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมส่องฟ้าชมราชาแห่งวงแหวนดาวเสาร์เพ็ญใกล้โลก
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน. อำเภอคลองหาด
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
วันที่ 12 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนด้านทักษะและกระบวนการการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กศน. อำเภอคลองหาด
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรม "การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการพัฒนาการพลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ตามแผน PDP 2015 "
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมร่างแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการขนยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล รุ่นที่ 2
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศในชีวิตประจำวัน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

หน้า 1 2 3 4 5 6 7