image
 
image

 

  ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการเสวนา “การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ” ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ “การแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์”
วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ “การแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์”
วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
วันที่ 30 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G/4G ของประชากรไทย
วันที่ 27 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 26 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน
วันที่ 26 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการ
วันที่ 25-27 เมษายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 25 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 24 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนเมษายน 2561
วันที่ 24 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
วันที่ 19-20 เมษายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมโครงการชี้แจงเตรียมความพร้อม โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
วันที่ 19 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ
วันที่ 19 เมษายน 256
1
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดรายการวิทยุ “การศึกษาเพื่อประชาชน”
วันที่ 12 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญสำนักงานและรดน้ำขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
วันที่ 11 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม" ศว.สระแก้ว ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์วิถีไทยใส่ใจเครือข่ายผู้สูงอายุ"
วันที่ 11 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561
วันที่ 11 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 10 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมสรุปผลการสำรวจกลุ่มวิชาเอก
วันที่ 10 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 7-9 เมษายน
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
วันที่ 6 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ "วิทยาศาสตร์ชุมชน"
วันที่ 2-5 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมกิจกรรม “วันรักการอ่าน”
วันที่ 2 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 31 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการ สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ “การแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์
สำหรับ Smart Farmer 4.0”
วันที่ 30 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จ.สระแก้ว
วันที่ 29 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดรายการวิทยุ “การศึกษาเพื่อประชาชน”
วันที่ 29 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561
วันที่ 27 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 24-26 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 23 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 22 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
วันที่ 21 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการอบรม PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
วันที่ 21-23 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน
วันที่ 21 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show”
วันที่ 20-21 มีนาคม 2561
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11