image
 
image

 

  ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่
วันที่ 28 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่
วันที่ 27 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่
วันที่ 26 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมสัมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 25 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่
วันที่ 25 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมพิจารณาและจัดทำข้อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ "กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต"
วันที่ 24 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่
วันที่ 24 กันยายน 2561
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วันที่ 21 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสายมิตรวังท่าช้าง และโรงเรียนบ้านท่าเกวียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 21 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสายมิตรวังท่าช้าง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 20 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.
วันที่ 19 - 20 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ของสำนักงาน กศน. เรื่อง"ร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต"
วันที่ 17 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 14-16 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)วันที่ 13 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสูง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 13 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมชุมชนคุณธรรม ขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม เพื่อพัฒนาให้คนเป็นคนดี
วันที่ 11 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนพัฒนา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 10 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2561
วันที่ 8 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2561
วันที่ 7 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2561
วันที่ 7 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561
วันที่ 4 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 2 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2561
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 29 สิงหาคม-1 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีปิดการจัดกิจกรรมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดภาพวาด “สุริยุปราคา 150 ปี ณ หว้ากอ”
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับประเทศ ประจำปี 2561
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
วันที่ 19 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ครั้งที่ 1
วันที่ 19 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี
วันที่ 18-24 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง “ภาคภูมิวิทยาศาสตร์ไทย ภาคภูมิใจแผ่นดินหว้ากอ”
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะกรรมการศึกษาข้อมูลภาคสนามในสถานศึกษา จากสำนักงาน ก.ค.ศ.
วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับ คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอนายายอาม จ.จันทบุรี
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมใจลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3
วันที่ 6 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านพระ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2561
วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมประสานแผนการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ดอน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมประสานแผนการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียติและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีมอบต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแผ่พุทธศาสนา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (วันที่ 3)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมและนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ศว.สระแก้ว
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (วันที่ 2)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเขาสมิง จ.ตราด
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ “science variety รวมพลคนสร้างสรรค์”
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่1
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมจัดงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับประถมศึกษา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมบันทึกเทปคำกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร ฯ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ให้กับ โรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์)
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่างาน “สื่อสารองค์กร กศน.”
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอมะขาม จ.จันทบุรี
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายธุรกิจในด้านการศึกษาและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน
วันที่ 28 มิถุนายน 2561
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน
วันที่ 24 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมการแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์
วันที่ 23 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาวิชาการสะเต็มศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
วันที่ 21 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรด้านการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามราชกุมารี
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ “การแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์” สำหรับครู กศน. ภาคตะวันออก
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมนันทนาการในโครงการอบรมความรู้เสริมสร้างความเข้าใจงานยุติธรรมนำบริการสู่สถานศึกษา
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก)
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ให้กับ กศน.อำเภอบ้านโพธิ
วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561
วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมนันทนาการในโครงการอบรมความรู้เสริมสร้างความเข้าใจงานยุติธรรมนำบริการสู่สถานศึกษา รุ่นที่ 3
วันที่ 4 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู กศน.อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานด้านสะเต็มศึกษา
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น
วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ “การแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์” สำหรับครู กศน. ภาคตะวันออก
วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ รุ่นที่ 2
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 1
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เสริมสร้างความเข้าใจงานยุติธรรมนำบริการสู่สถานศึกษา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
   
   
   
   
   
   
   
   

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11