image
 
image

 

ความเป็นมา

          จากสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐–๒๕๕๔) มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของประชาชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ สถานที่ตั้ง เลขที่ ๕๙๗/๔๙ ถนนสุวรรณศร (สระแก้ว–อรัญประเทศ) ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ ๒๗๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๓๗) ๔๒๕ ๔๒๗ โทรสาร (๐๓๗) ๔๒๕ ๓๘๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ใน ๙ จังหวัดภาคตะวันออก โดยมีกิจกรรมที่ให้บริการ ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การให้บริการนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์, การให้บริการค่ายวิทยาศาสตร์, การให้บริการกิจกรรมการศึกษา เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประกวด การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ โครงงานทางวิทยาศาสตร์, การให้บริการวิชาการ เช่น การอบรมครู นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้แบบเปิดเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นไปตามมาตราแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อมูลทั่วไป

o ชื่อสถานศึกษา คือ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว”

o ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “Sakaeo Science Centre for Education”

o อักษรย่อประจำสถานศึกษา คือ “ศว.สก.”

o สัญลักษณ์ (Logo) ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา


รูปที่ ๑ : สัญลักษณ์ (Logo)
ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

“เป็นตัวแทนขององค์ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้สีสามสีแทนองค์ความรู้ในแขนงต่าง ๆ ได้แก่ สีแดง แทนองค์ความรู้ในวิชาฟิสิกส์ สีเหลือง แทนองค์ความรู้ในวิชาเคมี และ สีเขียว แทนองค์ความรู้ในวิชาชีววิทยา อีกนัยหนึ่งมีความหมายเป็นรังผึ้งที่เป็นตัวแทนขององค์กรที่มีความสามัคคีและพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมตลอดไป แกนกลางเป็นรูปอะตอมสีดำเข้มมีแกนเชื่อมกับนิวเคลียสของทุกอะตอม แทนศูนย์รวมวิทยาศาสตร์ทุกแขนง”

o คำขวัญ (Slogan) ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คือ “สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์”


รูปที่ ๒ : คำขวัญ (Slogan) ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

o ตัวนำโชค (Mascot) ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คือ “เจ้าหนูถามจัง”


รูปที่ ๓ : เจ้าหนูถามจัง ตัวนำโชค (Mascot) ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

หน่วยงานต้นสังกัด

          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นสถานศึกษาขึ้นตรงต่อ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ


รูปที่ ๔ : ตราสัญลักษณ์ทางราชการ