ประชุมข้าราชการและบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566  นายประพรรณ์ ขามโนนวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในเดือนถัดไปให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมพัฒนวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว