การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปรงบประมาณ 2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายประพรรณ์ ขามโนนวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาในการขับเคลื่อนงาน กศน. และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566