กิจกรรมอบรมผู้สูงอายุ หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก เท่าทันตัวเอง

       วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุ หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก เท่าทันตัวเอง ให้กับผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 50 คน โดยมีนายประพรรณ์ ขามโนนวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อ ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือคล้อยตามไปกับข้อมูลต่างๆในสื่อกับผู้สูงอายุ