การประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 12  เมษายน 2566 นายประพรรณ์  ขามโนนวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ณ ห้องประชุมพัฒนวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว