การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 นายประพรรณ์ ขามโนนวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้นายมนัสชัย โสคำภา และนายศราวุฒิ ภูมาศ ครู  เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ  โดยมี ดร.กุลธิดา รัตนโกศล ครูเชี่ยวชาญ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก เป็นผู้กล่าวปิดโครงการ ณ โรงแรมบ้านอยู่เป็นสุข ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา