การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 20 ปี พ.ศ. 2566-2585

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายประพรรณ์ ขามโนนวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 20 ปี พ.ศ. 2566-2585 โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ หอประชุมปางสีดา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัดสระแก้วให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี