การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำข้อเสนอสำหรับการจัดทำกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ 13 มิถุนายน 2566  นายประพรรณ์ ขามโนนวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำข้อเสนอสำหรับการจัดทำกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุนทร สุนันท์ชัย ชั้น  4 กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร