image
 
image

 

เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และเป็นอุทยานการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พร้อมทำแบบทดสอบความรู้เพื่อรับเกียรติบัตร เกี่ยวกับเรื่อง แสง เสียง แม่เหล็กไฟฟ้า พลังงาน แรงและการเคลื่อนที่ และหัวหุ่นนักวิทยาศาสตร์ ในการจุดประกายความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ โดยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยวิธีการทดลองกับสื่อการเรียนรู้จริง ทำให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน


 

เนื้อหาความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

แบบทดสอบพร้อมรับเกียรติบัตร