image
 
image

 

เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศในชีวิตประจำวัน


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และเป็นอุทยานการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศในชีวิตประจำวัน พร้อมทำแบบทดสอบความรู้เพื่อรับเกียรติบัตร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3S ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้ดาวเทียมกับทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ และบทเรียนออนไลน์ ในการจุดประกายความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ โดยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยวิธีการทดลองกับสื่อการเรียนรู้จริง ทำให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน


 

เนื้อหาความรู้เทคโนโลยีอวกาศในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบพร้อมรับเกียรติบัตร