image
 
image

 

เรื่อง สวนหิน


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์เรื่อง สวนหิน ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านทางบทเรียนออนไลน์พร้อมทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร โดยมีการเรียนรู้เนื้อหาผ่านนิทรรศการเกี่ยวกับหินชนิดต่างๆ ที่นักธรณีวิทยาแบ่งหินออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการเกิดคือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร ผู้เรียนจะได้พบกับลักษณะหินชนิดต่างๆ เป็นการจุดประกายความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนเกิดความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน


 

เนื้อหาความรู้สวนหิน

แบบทดสอบพร้อมรับเกียรติบัตร