image
 
image

 

เรื่อง พลังงานทดแทน


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และเป็นอุทยานการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง พลังงานทดแทน พร้อมทำแบบทดสอบความรู้เพื่อรับเกียรติบัตร โดยมีเนื้อหา พลังงานทดแทนเป็นการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการเกี่ยวกับ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานจากธรรมชาติ ได้แก่ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล ที่นำกลับมาใช้ได้อีกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการจุดประกายความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ โดยสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ด้วยวิธีการดูวิดิทัศน์กับสื่อการเรียนรู้แบบจำลอง ทำให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันได้


 

เนื้อหาความรู้พลังงานทดแทน

แบบทดสอบพร้อมรับเกียรติบัตร