Personnel Team

บุคลากร

นายประพรรณ์ ขามโนนวัด
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
นางสาวปวีณ์กร คำเสียง
ครู
นายมนัสชัย โสคำภา
ครู
นายศราวุฒิ ภูมาศ
ครู
นางสาวอาภัสรา หินวีระ
ครูผู้ช่วย
นายอำพร ทองอาจ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจริญญา จิระดำรง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนุชนาถ นงค์พรมมา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพรรัตน์ ฝากกาย
นักวิชากรพัสดุ
นายบุญเทียน ยืนทน
นายช่างไฟฟ้า
นางสาวสุกัญญา ศรีภูมิ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวเยาวลักษณ์ กล้วยน้อย
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวเดือนรัตน์ เฉลียวกิจ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวสาวิตรี ไชยรัตน์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวพาขวัญ ชมพู
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายชัยพงษ์ พร้อมจะบก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเทวัญ เทียมเขา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางพารารัตน์ สนพิมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายประไพ เขียวชอุ่ม
พนักงานขับรถ
นายเฉลิมชัย จำรัส
พนักงานขับรถ
นางฉันทนา เทียมเขา
พนักงานบริการ
นายอาทร กองขุนราม
คนสวน
นายเฉลิมชัย ต่างสี
ยามรักษาความปลอดภัย