การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show’67)

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show’67) ระดับภูมิภาค วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

รายละเอียด

หลักเกณฑ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

ใบสมัครการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์